AKTUALIZOVANÉ PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV


Vaše súkromie je pre spoločnosť Homola spol. s r.o. dôležité. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 a Zákona č. 18/2018 z.z. o ochrane osobných údajov sme vypracovali, aby sme vám poskytli informácie o tom, ako spracúvame vaše osobné údaje, keď navštívite lokalitu www.homola-medical.sk, komunikujete s našimi predajcami, pracovníkmi servisu, kalibračného laboratória, či ostatnými zamestnancami.

„Osobné údaje“ sú informácie vzťahujúce sa na fyzickú osobu, ktorej totožnosť je známa alebo sa dá zistiť.

Pravidlá spracúvania osobných údajov pri komunikácii so spoločnosťou Homola spol. s r.o.:

Keď komunikujete so zástupcami našej spoločnosti e-mailom, telefonicky, online alebo osobne, zhromažďujeme osobné údaje ako Vaše meno, poštovú adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu a informácie o u nás zakúpených produktoch, ktoré vlastníte, napr. ich sériové čísla a dátum nákupu.

Účel, právny základ a doba uchovávania:

Tieto informácie používame na účely poskytovania zákazníckeho a produktového poradenstva a podpory.

Právnym základom na spracovanie takýchto informácií na tieto účely je oprávnený záujem spoločnosti Homola spol. s r.o. poskytnúť vám kvalitné poradenstvo a podporu.

Vami poskytnuté osobné údaje uchovávame v našom systéme za účelom spracovania Vášho dopytu a ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná nepožaduje uchovávanie a archivovanie týchto osobných údajov, vymažeme ich po dvoch rokoch od ich získania.

Pravidlá spracúvania osobných údajov pri predaji meradiel a metrologických služieb fyzickým osobám

Predaj určených meradiel

Pri predaji určených meradiel (najmä tlakomerov na meranie tlaku v pneumatikách, momentových kľúčov, tlakomerov krvi a iných určených meradiel) spoločnosť Homola spracúva osobné údaje zákazníka v rozsahu meno, priezvisko, adresa a telefónne číslo za účelom evidencie používateľov takýchto meradiel. Tieto meradlá spoločnosť predáva spolu s certifikátom o overení/kalibrácii a po uplynutí doby platnosti overenia/kalibrácie zasiela používateľom meradiel upozornenie o uplynutí doby platnosti overenia/kalibrácie.

Právnym základom takéhoto spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem spoločnosti Homola spol. s r.o. poskytovať metrologické služby.

Následné overenie/kalibrácia meradiel

Pri objednaní následného overenia/kalibrácie určených meradiel spoločnosť Homola vystavuje Sprievodný list ku kalibrácii/overeniu s použitím hore uvedených osobných údajov zákazníka v súlade so záväznými internými smernicami Kalibračného laboratória spoločnosti Homola a právnymi predpismi Slovenskej republiky v oblasti metrológie (Zákon č. 142/200 z.z. o metrológii a súvisiace právne predpisy).

Hore uvedené osobné údaje zákazníkov sú uchovávané po dobu používania určeného meradla zákazníkom.

Kategórie príjemcov osobných údajov

Vaše osobné údaje môžeme iným sprístupniť: (a) ak na to máme váš platný súhlas; (b) v rámci plnenia platného predvolania, zákonného nariadenia, súdneho príkazu, právneho procesu alebo inej právnej

povinnosti; (c) v rámci presadzovania našich zmluvných podmienok alebo pravidiel; alebo (d) podľa potreby v rámci uplatňovania dostupných právnych prostriedkov nápravy alebo obhajoby v prípade právnych nárokov.

Zásielkové služby

V prípade potreby doručenia zásielok poskytujeme zásielkovým službám, s ktorými má spoločnosť Homola spol. s r.o. uzatvorené Sprostredkovateľské zmluvy, Vaše osobné údaje vo forme meno, priezvisko, adresa, príp. telefónne číslo na účely úspešného doručenia zásielky.

Súbory cookie a podobné technológie

Rad našich stránok používa súbory cookie, aby sme uchovali:

• vaše preferencie zobrazenia, napríklad nastavenia kontrastu farieb alebo veľkosti písma;

• skutočnosť, že ste už odpovedali na prieskum zobrazujúci sa v samostatnom okne (pop-up), prostredníctvom ktorého môžete vyjadriť svoj názor na obsah stránky (nebude sa opätovne zobrazovať);

• skutočnosť, či ste súhlasili (alebo nesúhlasili) s tým, aby sme využívali súbory cookie na tejto webovej lokalite.

Rovnako niektoré videá, ktoré sú súčasťou našich stránok, používajú súbory cookie na anonymný zber štatistických údajov o tom, ako ste sa tam dostali a ktoré videoklipy ste si pozreli.

Súbory cookies ukladá aj Google Analytics – služba ktorá meria efektivitu a účinnosť našich webových stránok na portáli www.homola.sk.

Povolenie použitia súborov cookie nie je nevyhnutne potrebné na správne fungovanie webovej lokality, ale poskytne vám to lepší používateľský komfort pri práci s ňou. Súbory cookie môžete vymazať alebo zablokovať. V takomto prípade sa však môže stať, že určité funkcionality webovej lokality nebudú fungovať tak, ako by mali.

Informácie ukladané v súboroch cookie sa nepoužijú na vašu osobnú identifikáciu a štruktúra údajov je plne pod našou kontrolou. Súbory cookie sa nepoužívajú na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v tomto texte.

Vaše predvoľby používania súborov cookies si môžete zmeniť tu.

Ako kontrolovať súbory cookie

Súbory cookie môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Práva dotknutých osôb

Dotknuté osoby (zákazníci a partneri spoločnosti Homola spol. s r.o.) majú právo

a) požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa ich osoby

b) požadovať opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov týkajúcich sa ich osoby, ak to nevylučujú platné právne predpisy Slovenskej republiky

c) podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov ak spoločnosť nebude postupovať podľa Zákona

d) kedykoľvek odvolať poskytnutý súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Kontakty

Homola spol. s r.o. (prevádzkovateľ)

V prípade akýchkoľvek dopytov ohľadom Ochrany osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na adresu dpo@homola.sk alebo listom na adresu spoločnosti Homola spol. s r.o., Dlhé diely I/18, 841 04 Bratislava.

Úrad na ochranu osobných údajov

Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27

Telefonické konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov:

Utorok od 8:00 do 12:00 +421/2/3231 3220

E-mail : statny.dozor@pdp.gov.sk